پالینولوژی سازند جیرود در برش چینه شناسی غرب گرمابدر، شمال شرق تهران

   سازند جیرود در مقطع چینه شناسی غرب گرمابدر، شمال شرق تهران، با ناپیوستگی فرسایشی کاملا مشخص روی سازند میلا قرار دارد. نهشته های قاعده این سازند در غرب گرمابدر شامل تناوب ماسه سنگ و کوارتزیت است که با تناوب آهک و شیل سیاهرنگ ادامه یافته و در قسمت فوقانی در زیر سازند مبارک قرار میگیرد. پالینوفلورای تقریا متنوعی با درجه حفظ شدگی نسبتاً خوب در نهشته های سازند جیرود در برش چینه شناسی مورد مطالعه وجود دارد. اکریتارکها و اسپورها در مقایسه با پالینومورفهای دیگر تنوع و فراوانی بیشتری دارند. با توجه به حضور فرمهای فسیلی دارای گسترش چینه شناسی مشخص مانند Geminospora lemurata, Tornacia, Deltotosoma, Daillydium Pentaster, Chomotriletetes vedugensis, sarjeantii, Unellium lunatum, intonsum سن دونین پسین برای رسوبات سازند جیرود در برش چینه شناسی مورد مطالعه در نظر گرفته میشود که با تعیین سن انجام شده بر اساس ماکروفسیلهای جانوری مطابقت دارد. وجود میکروفیتوپلانکتونهای دریایی همراه با پالینومورفهای تولید شده توسط گیاهان خشکی (اسپورها) معرف تشکیل رسوبات سازند جیرود در محیط دریایی کم عمق حاشیه قاره ای است. وجود میوسپورهایی مانند Geminospora lemurata و فرمهایی از Verrucosisporite, Ancyrospora, Anapiculatisporites حضور ژیمنوسپرمهای اولیه و وابستگان سرخسها (Fern allies) را در اطراف محیط تشکیل رسوبات سازند جیرود مشخص میکند.

کلید واژه ها: تهران