گسترش چینه شناسی فرامینیفرای بنتونیک سازند قم در جزیره قویون داغی دریاچه ارومیه

   برای اولین بار نهشته های سازند قم در جزیره قویون داغی دریاچه ارومیه از نظر گسترش چینه شناسی فرامینیفرا مورد مطالعه قرار گرفت. از این برش که از سنگ آهک تشکیل شده است، 27 جنس و 30 گونه فرامینیفرا بنتونیک شناسایی شدند. با توجه به تجمع فرامینیفرا سن نهشته ها بوردیگالین است. بررسی گونه ها حاکی از آن است که میتوان برش را بر اساس تنوع و فراوانی به دسته های A تاF گروه بندی کرد. بیشترین تنوع در دسته های D,B و F دیده میشود و بیشترین فراوانی را گونه های Miogypsina spp. Asterigerina sp. Miolepidocyclina sp Elphidium spp Quinqueloculina spp. و Dendritina دارند. تنوع و فراوانی فرامینیفرا در قاعده برش مورد مطالعه نشان دهنده محیط lagoon / inner shelf (دسته های A و B) و در ادامه تا انتهای برش محیط دریایی و inner shelf (دسته های C تا F) میباشد.

کلید واژه ها: آذربایجان غربى