بایوفاسیس و محیط رسوبی سازند زیارت در شمالغرب شاهرود بر اساس فرامینیفرها

   سازند زیارت با توالی آهک، آهک ماسه ای، مارن و مارنهای ژیپس دار، به ضخامت 51 متر در برش چینه شناسی مجن، واقع در 35 کیلومتری شمال غرب شاهرود (البرز شرقی) جهت مطالعات فسیل شناسی انتخاب گردید. سازند زیارت در برش مورد مطالعه به صورت پیوسته بر روی سازند فجن و در زیر سازند کرج قرار گرفته است. به منظور تعیین سن دقیق طبقات رسوبی و تعیین نوع میکروفاسیس و بایوفاسیسها، تعداد 59 نمونه بطور سیستماتیک، از برش مورد مطالعه انتخاب و پس از تهیه مقاطع نازک، کلیه فرامینیفرهای آن شامل 42 گونه متعلق به 28 جنس شناسایی شدند.
   این مطالعه منجر به شناسایی پنج بایوفاسیس به شرح ذیل گردید: 1) روتالیدا – میلیولیدا
   بایوکلاست؛ 2) آلوئولینا – میلیولیدا – اربیتولیتس؛ 3) آلوئولینانومولتیس؛ 4) نومولیتس – بایوکلاست؛ 5) نومولیتیده – دیسکوسیکلینیده؛ بایوفاسیسهای تشخیص داده شده در ناحیه مورد مطالعه نشانگر آن است که محیط رسوبگذاری از نوع رمپ بوده است. با توجه به موقعیت چینه شناسی سازند زیارت و میکروفسیلهای شاخص آن تنها بخش E1 از سازند زیارت به سن ائوسن زیرین (Ypresian) در برش مورد مطالعه وجود دارد. همچنین فراوانی و رشد پوسته (Folsculinized) گونههای مختلف آلوئولین و اندازه نسبتاً بزرگ آنها بر آب و هوای گرم در زمان ائوسن زیرین دلالت دارند.

کلید واژه ها: سمنان