مطالعه گسترش چینه شناسی فرامینیفرهای بنتونیک سازند قم در برش کهلو پایین، غرب ساوه

نهشته های سازند قم در برش کهلو پایین با 500 متر ضخامت عمدتاً از شیل، مارن، ماسه سنگ، و به همراه میان لایه هایی از سنگ آهک تشکیل شده است. مطالعه فرامینیفرهای بنتونیک در این برش منجر به شناسایی 25 جنس و 29 گونه شد. تجمع میکروفسیلها به ویژه حضور و گسترش Borelis melo curdica در طول این برش سن بوردیگالین را تایید مینماید. بر مبنای فراوانی و تنوع فرامینیفرهای شناسایی شده، محیط احتمالاً در ابتدا lagoon / inner shelf و سپس عمیقتر و در مرحله آخر مجددا کم عمق و lagoon / inner shelf شده است.

کلید واژه ها: مرکزى