معرفی و بررسی کنودونت های دونین بالایی در مقطع تویه دروار

منطقه تویه دروار در 35 کیلومتری جنوب غربی دامغان قرار دارد. این سری رسوبات متعلق به دونین بالایی از دو بخش آواری شامل، کنگلومرا، ماسه سنگ، شیل و بخش کربناته شامل آهک و دولومیت تشکیل شده که با ناپیوستگی فرسایشی حاصل از فاز کوهزایی کالدونین و بازشدگی ریفت پالئونتیس، بر روی شیلهای سبز رنگ حاوی ایکنوفسیل نرایتس سازند قلی (اردویسین) و به صورت تدریجی در زیر آهکهای سازند مبارک (کربونیفر) قرار گرفته است. از این مقطع به روش اسیدشوئی، حدود 80 نمونه کنودونتی شامل 5 جنس و 13 گونه به دست آمد که با بررسی کنودونتهای به دست آمده، سن این رسوبات دونین بالایی تعیین شد که شامل دوبیوزون، praesulcata, Expansa متعلق به فامنین میباشد. از جنسهای به دست آمده میتوان به مواردی چون polygnathus- Bispathodus- Pseudopolygnathus- Branmehla اشاره نمود. با توجه به کنودونتهای یافت شده، رخساره Bispathodus polygnathus- برای محیط رسوبی منطقه تعیین شد، که نشان دهنده محیط کم عمق فلات قاره تا بخشهای میانی شیب قاره با چند بار نوسانات آب دریا میباشد. اندیس تغییر رنگ کنودنتها نیز 4- 5/4 میباشد که نشاندهنده عدم وجود هیدروکربور در منطقه است

کلید واژه ها: سمنان