بیوستراتیگرافی اسپور و پولن سازند شمشک در برش فریزی، شمال غرب مشهد

   سازند شمشک در روستای فریزی به خوبی رخنمون داشته و شامل تناوبی از شیل و ماسه سنگ میباشد. در این مطالعه تعداد 32 گونه اسپور متعلق به 16 جنس و 14 گونه پولن متعلق به 11 جنس مورد شناسایی قرار گرفت. بر مبنای انتشار چینه شناسی پالینومورفهای مورد مطالعه سه بیوزون تشخیص داده شد که عبارتند از: بیوزون تاکسون رنج زون Duplexisporites problematicus، بیوزون تاکسون رنج زون Ischyosporites varieggatus و بیوزون تاکسون رنج زون Contignisporites problematicus . با توجه به ارزش چینه شناسی گونههای پالینومورف و حضور گونه ماکروفسیل گیاهی Coniopteris hymenophylloides سن توآرسین – باژوسین برای رسوبات سازند شمشک برش فریزی پیشنهاد میگردد.

کلید واژه ها: خراسان رضوى