حبیوزوناسیون قسمت زیرین سازند گورپی در کبیر کوه بر مبنای فرامینیفرا و تطابق آن با برش الگوی Elkf و مقاطع جهانی

قسمت زیرین سازند گورپی در یال شمال شرقی کبیر کوه فرامینیفرهای پلاژیک موجود زونبندی شد. بیوزونهای موجود در این برش با بیوزونهای برش الگوی Elkef و مقاطع نواحی تتیس و آلتانتیک مقایسه شد و مشخص گردید که این مقاطع کرتاسه تطابق و همخوانی بسیار نزدیکی نشان میدهند و در طی کرتاسه در ارتباط با هم بوده اند

کلید واژه ها: ایلام