سنگواره های مرجانها و بازوپایان فرانسین و ارتباط آنها با یکدیگر در رخنمون شمال غرب دروار

سنگواره مرجانها و بازوپایان دونین پسین در شمال کرمان گسترش دارند. در این مطالعه تعدادی از مرجانها و بازوپایان رخنمون حوض پنج در شمال غرب شهر راور کرمان مورد بررسی قرار گرفت و تعداد 5 نمونه مرجان و 3 نمونه بازوپایان معرفی شدند. این سنگوارهها اکثرا در قاعده رخنمون و در لایه های آهک مارنی گسترش دارند که سن فراسنین را برای لایه های دربردارنده معرفی مینمایند و با سنگواره های بازو پایان و مرجانهای سایر رخنمونهای شمال کرمان و منطقه البرز قابل مقایسه هستند. این تحقیق نشان داد که بازوپایان در محیطهای مرجانی بهتر رشد و نمو مینموده اند.
   کلمات کلیدی: بازوپایان، مرجانها، فراسنین، راور و محیط زندگی

کلید واژه ها: کرمان