لیتواستراتیگرافی سازند سروک و تعیین مرز آلبین – سنومانین در تنگ سروک و قلعه کژدمک

   در ضمن مطالعات لیتواستراتیگرافی و بایواستراتیگرافی سازندهای کژدمی و سروک در برشهای نمونه سازند سروک، در تنگ سروک (یال جنوبی تاقدیس بنگستان) و برش قلعه کژدمک در شمال شرق ایذه، علاوه بر تفکیک دواشکوب آلبین و سنومانین بر اساس شواهد فسیلی، عملکرد فاز کوهزائی اتریشین (AUSTRIAN) نیز مورد بررسی قرار گرفت. بررسیهای انجام شده بر روی سازندهای مذکور در این دو برش نشان میدهد که فاز تکتونیکی اتریشین در منطقه مورد مطالعه بر عکس سایر نقاط ایران نظیر البرز و ایران مرکزی، از شدت زیادی برخوردار نبوده است و منجر به خروج زمینهای آلبین از آب دریا نشده است، بلکه شدت این فاز در منطقه مطالعاتی در حدی بوده است که فقط سبب کم عمق شدن ناگهانی حوضه و تغییر جنس رسوبات از رخساره نسبتا عمیق دریا، به محیطهای نسبتا کم عمقتر شده است. علاوه بر این یک تغییر ناگهانی در نوع میکروفونای موجود در رسوبات این مرز مشهود است به طوری که میکروفونای پلانکتونی نواحی نسبتا عمیق دریا، جای خود را به میکروفونای کف زی مربوط به نواحی کم عمقتر دریا داده است.

کلید واژه ها: سایر موارد