مطالعه فرامینیفرها و داینوفلاژله های سازند کرج در برش چهل دختر، شمال شاهرود

به منظور مطالعات زیست چینه ای نهشته های شیلی و آهک ماسه ای نهشته شده بر روی سازند فجن در برش چهل دختر واقع در 65 کیلومتری شمال شاهرود (البرز شرقی)ف تعداد 85 نمونه به طور سیستماتیک از طبقات مختلف برداشت گردید و 29 گونه فرامینیفر و 6 گونه داینوفلاژله مورد شناسایی قرار گرفتند.
   با مطالعه میکروفسیلهای نهشته های مزبور مشخص گردید که این رسوبات قسمتی از سازند کرج به سن Lutetian میباشند که بطور ناپیوسته بر روس سازند فجن قرار گرفته اند.
   حضور فرامینیفرهای بنتونیک خرد شده، از نوع مگالوسفریک و پلانکتونیک با دیواره ضخیم در اندازه های کوچک مبین یک محیط دریائی آشفته در زمان ته نشست سازند کرج در برش مورد
   مطالعه میباشد.
   همچنین درصد بالای SOM و حضور داینوفلاژلههای Chprate مانند Kleithriasphaeridium (sectum) در میان لایه های شیلی ما بین لایه های حاوی فرامینیفرهای بنتونیک و رادیولر بیانگر ناآرامیهای کف حوضه رسوبگذاری سازند کرج در برش مورد مطالعه در زمان Lutetian میباشند.

کلید واژه ها: سمنان