میکروبیوستراتیگرافی سازند مبارک در منطقه شمال غرب دامغان (برش معدن بالاست – البرز شرقی)

رخنمون مناسبی از رسوبات سازند مبارک به ضخامت حدود 115 متر در شمال غرب دامغان (معدن بالاست) وجود دارد. مطالعه این رخنمون منجر به تفکیک 4 واحد سنگ شناسی، 3 بیوزون و شناسایی 12 جنس و 15 گونه از فرامینیفرهای بنتیک و جابکهای آهکی گردیده است. سازند مذکور در منطقه مورد مطالعه بر اساس میکروفسیلهای شاخص (فرامینیفر و جلبکهای آهکی) از خانواده Palaeospiroplectamminindae, Earlandiidae, Earlandinitidae. Tournayellidae, Endothyridae و ... دارای سن Tournaisian Lower Visean، Lower میباشد. سازند مبارک در منطقه مذکور با مرز پیوسته و تدریجی روی آهکهای ماسه ای کرم رنگ سازند جیرود (دونین بالایی) و با ناپیوستگی فرسایشی (Disconformity) با ظهور عدسیهای لاتریتی در زیر کنگلومرای برشی قاعده سازند دورود (پرمین زیرین) قرار دارد. واحدهای سنگ شناسی برش مورد مطالعه به شرح ذیل میباشد: 1- تناوب شیل و آهکهای خاکستری نازک لایه بیوژنیک، 2- تناوب آهکهای خاکستری تیره متوسط لایه و ضخیم لایه بیوژنیک همراه با بین لایه های شیلی 3- آهکهای ضخیم لایه خاکستری ندولار 4- تناوب آهکهای ضخیم لایه خاکستری تیره و آهکهای دولومیتی کرم رنگ با میان لایه های شیل.

کلید واژه ها: سمنان