کشف و معرفی قدیمی ترین خرچنگ دوران سوم (ائوسن بالایی، الیگوسن آغازی) از یاسوج

   برای اولین بار دو نمونه خرچنگ و یاDecapods  که یکی از آنها خیلی خوب حفظ شده و دیگری فقط جبه آن باقی است، متعلق به جنس (Palaeocarpilius) نهشتههای ائوسن بالایی، الیگوسن آغازی یاسوج کشف و از ائوسن لیبی نیز گزارش شده است (Walker and ward).
   با توجه بر این واقعیت که در برش یاسوج نمونههایی یافت شده از این خرچنگ در میان یک لایه دارای بقایای جلبک، مرجان، اسفنج، خارپوست و نرم تنان یافت شده میتوان آن را به عنوان یک بایوستروم معرفی کرد. میتوان چنین تصور کرد که این خرچنگها در زمان ائوسن بالایی و الیگوسن آغازی نزدیک و یا روی مرجانها زندگی میکرده اند.
   در مقطع فعلی مرجانهای بدست آمده از مقطع یاسوج را میتوان تصور کرد که به دو جنس:
   Diploria و Antiguastrea تعلق دارد.
   جنس diploria توسط (1994، Buddet) از (Caribbean reef coral) Neogene to Recent گزارش شده است. در مقطع یاسوج بقایای جانور دیگری همانند خارپوستان، شکم پایان، خرچنگها دیده با توجه به این واقعیت که (Walker and ward) جنس copophylla از ائوسن اروپا گزارش نموده است و نیز کشف مجموعه فوق که شامل مرجان (Brain coral) و Diproria میباشد که در مجموعه مرجانی Caribbean Reef Coral توسط (1982، Kaplan) گزارش شده است، کشف مجموعه فوق از نقاط مختلف میتواند مهم تلقی شود.

کلید واژه ها: کهکیلوییه