ارزیابی پارامترهای پتروفیزیکی یکی از مخازن نفتی کربناته خلیج فارس

   بررسی پارامترهای پتروفیزیکی از موارد مهم مطالعات مخزنی میباشد. در این مطالعه با استفاده از داده های چاهنگاری چند پارامتر پتروفیزیکی مهم از جمله تخلخل، آب اشباع شدگی و حجم شیل در یکی از مخازن نفتی خلیج فارس محاسبه شده است. جهت آنالیز داده ها و محاسبه این پارامترها از نرم افزار پتروفیزیکی LogiC استفاده شده است. آنالیز داده های مخزن مورد مطالعه و محاسبه خصوصیات پتروفیزیکی آن نشان میدهد که این مخزن از نظر تخلخل وضعیت مناسبی دارد ولی آب شدگی آن بالا و ضخامت زون نفتدار آن پایین میباشد

کلید واژه ها: سایر موارد