برآورد روند فرسایش پذیری رسوبدهی حوضه آبریز رودخانه زیارت (از سرشاخه های اصلی رودخانه قره سو گرگان) با روش برآورد رسوب هودسن

   با فرا رسیدن بار رسوبی به محیطهای بسته همچون سدها سبب کاهش حجم مخازن سدها و عمر مفید آنها شده که صاحبنظران را بر آن داشته تا با محاسبه آهنگ روند فرسایش تا حدودی بتوان در این راستا روند فرسایش را کنترل کرده و با تحلیل دقیق پارامترهای موثر بر فرسایش در منطقه بتوان تحقیق نسبتا دقیقی از عمر مفید سازههای آبی همچون سدها بدست آورد.
   در این راستا روشی را باید اتخاذ نمود که کلیه عوامل و پارامترهای مؤثر موجود در هر منطقه با توجه به اقلیم خاص و ساختار زمین شناسی و توپوگرافی و پوشش گیاهی و الگو و بافت زهکشی در برداشته و با توجه به اثرپذیری و اثربخشی هر یک از پارامترهای موجود و موثر در هر منطقه امتیازهای مناسبی با توجه به نظر کارشناسانه در هر منطقه تدبین کرد.
   بنابراین با ارائه روش جدید هودسن در برآورد فرسایش سعی بر آن شده است که در این روش جدید نواقص روشهای قبلی اصلاح شده و نتایج حاصله در برآورد روند فرسایش و رسوبآوری رودخانهها را به سمت صحت و دقت بالاتری سوق دهد. هرچند که هیچ روش قطعیت ندارد و پایه و اساس تمام مفاهیم تجربه و آزمایش و آمار است و دوام و ثبات آن قراردادی است و پایانی ندارد که برای نزدیکتر شدن به قطعیت، اطلاعات آماری بیشتری را میطلبد که ما در این روش به دلیل کم بودن اطلاعات آماری و رنجهای رسوبشناسی در ایران، به ویژه در این منطقه، سعی خواهیم کرد در آینده با ادامه و پیگیری این روش را به قطعیت بیشتری سوق دهیم.

کلید واژه ها: گلستان