برآورد میزان انتقال بار بستر رودخانه زولاچای (سلماس) با استفاده از خصوصیات هیدرولیکی و رسوب شناسی

   حوضه آبریز رودخانه زولا چای دارای وسعتی در حدود 960 کیلومتر مربع بوده و در جنوب غرب سلماس قرار دارد. در این تحقیق بار بستر رودخانه زولاچای با استفاده از خصوصیات شامل عمق جریان، شیب کانال رودخانه، عرض رودخانه، سرعت جریان آب، دبی، زاویه استقرار ذرات رسوبی و اندازه مشخصه ذرات (d35, d40, d50, d65, d90) هستند. همچنین با اندازه گیری دمای آب رودخانه لزجت سینماتیکی آب به جهت تاثیر آن در حرکت مواد رسوبی و تعیین ضخامت لایه های ورقه ای مرزی مشخص شده است. مقدار ضخامت لایه ورقه ای مرزی در روشها و فرمول مربوط به محاسبه بار بستر رودخانه مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق بر اساس روش میر – پیتر و مولر، بار بستر رودخانه حدود 20 درصد بار معلق رودخانه را تشکیل میدهد. کمترین مقدار آن مربوط به ماسه خیلی ریز حدود 1/0 درصد و بیشترین مقدار آن، مربوط به ماسه درشت حدود 32 درصد میباشد.
   واژه های کلیدی: زولاچای، انتقال بار بستر، سلماس، چهریق علیا، میر – پیتر و مولر

کلید واژه ها: آذربایجان غربى