تعیین گروههای سنگی مخزنی سازند آسماری در یکی از میادین نفتی ایران بر مبنای نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از روش منطق فازی

   بهره برداری صحیح از مخازن هیدروکربوی مستلزم بررسی دقیق رفتار مخزن و سیالات موجود در آن میباشد. اولین مرحل] پیشبینی رفتار مخزن در طی تولید، تعیین گروههای سنگی مخزنی است. با استفاده از گروههای سنگی مخزنی میتوان بخشهای مخزنی را از بخشهای غیرمخزنی تفکیک کرد. به عبارت دیگر تعیین گروههای سنگی مخزنی جهت شناسایی واحدهای جریانی و پیوستگی قائم و جانبی آنها میباشد. در روش سنتی تعیین گروههای سنگی مخزنی سه فاکتور لیتولوژی، هندسه فضاهای خالی و میزان تخلخل و تراوایی مدنظر قرار میگیرد. در این روش زمان بر، مغزه های نفتی داده های اصلی مورد نیاز هستند. تهیه مغزه های نفتی بسیار پرهزینه بوده و لذا تنها معدودی از چاههای هر میدان را بدین روش میتوان بررسی نمود. این در حالی است که از همه چاههای یک میدان نمودارهای پتروفیزیکی تهیه گردیده و امکان بررسی جامعتری را فراهم میکنند.
   طی سالهای اخیر روشهای ریاضی و هوشمند در زمینه صنعت نفت و ارزیابی مخازن کارایی زیادی
   را از خود نشان داده اند. روش منطق فازی به دلیل امکان به کارگیری اطلاعات کیفی و مبهم که در زمینشناسی فراوان هستند در مقایسه با سایر روشهای ریاضی نظیر سلولهای عصبی میتواند کارایی بهتری را از خود نشان دهد. در این مطالعه از روش منطق فازی و با استفاده از امکان فازی به عنوان ابزار هوشمند جهت تعیین گروههای سنگی مخزنی بر مبنای نمودارهای پتروفیزیکی استفاده شده است. داده های نمودارهای پتروفیزیکی مورد استفاده در این بررسی مربوط به یک حلقه چاه در مخزن آسماری یکی از میادین جنوب غرب ایران میباشند. در این مطالعه جهت استفاده از روش منطق فازی از برنامه نویسی تحت نرمافزار مطلب استفاده شد. علیرغم عدم وجود نمودارهای پتروفیزیکی جدید و پیچیدگی و ناهمگن بودن مخزن از لحاظ زمینشناسی، روش منطق فازی در تعیین گروههای سنگی مخزنی موفق بوده است.

کلید واژه ها: سایر موارد