تفسیر تاریخچه دیاژنتیکی سنگهای سیلیسی آواری و کربناته سازند آیتامیر (کرتاسه زیرین- فوقانی)،جنوب ناحیه آق دربند، شرق حوضه رسوبی کپه داغ

   سازند آیتامیر (آلبین – سنومانین) در جنوب ناحیه آق دربند، درشرق حوضه رسوبی کپه داغ برونزد دارد. این سازند در ناحیه مورد مطالعه از رخساره های سنگی ماسه سنگ، شیل، سیلتستون و کربنات تشکیل شده است. دانههای گلاکونی با فراوانی متفاوت در رخساره های سنگی وجود دارد. بر اساس تغییرات رخساره و نیز اختصاصات دانه های گلاکونی، سازند آیتامیر در محیط دریای باز و کم عمق بر جای گذاشته شده اند. مهمترین فرایندهای دیاژنزی در ماسه سنگها شامل فشردگی، سیمانی شدن، دگرسانی،انحلال و جانشینی است. تشکیل گلاکونی یکی از مهمترین فرایندهای دیاژنتیکی در این سازند است. این فرایند منجر به جانشینی گلاکونی در دانه های فلدسپات، خرده سنگ، کوارتز، خرده های فسیلی، سیمان کلسیتی و گل آهکی شده است. فرایندهای دیاژنتیکی سنگهای کربناته را به فرم میکریتی شدن، فشردگی، سیمانی شدن (با فابریکهای رشتهای، پویکیلوتوپیک، سین تکسیال، گرانولار و بلوکی)، انحلال و نئومورفیسم تحت تاثیر قرار داده است. توالی پاراژنتیکی سازند آیتامیر را میتوان به سه مرحله مختلف اولیه (ائوژنز)، نهایی (مزوژنز) و بالاآمدگی (تلوژنز) تقسیم نمود. این اطلاعات میتواند در درک بهتر اختصاصات مخزنی سنگهای این سازند و سایر سنگهای حوضه کپه داغ کمک نماید.

کلید واژه ها: خراسان شمالى