استفاده از منطق فازی در تهیه نقشه های پتانسیل معدنی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده بهرام فرحزادی - نسرین دانش فر
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
توسعه و پیشرفت های اخیر در تکنیک های تحلیلی در سیستم اطلاعات جغرافیایی، پاسخگوی نیازهای کاربران در مراحل ذخیره اطلاعات، تجزیه و تحلیل و نحوه نمایش و بوبژه تلفیق لایه های اطلاعاتی بوده است. هدف اصلی از به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در تجزیه و تحلیل داده های زمین شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، دورسنجی، اکتشاف چکشی و در نهایت تلفیق داده ها، کمک به تصمیم گیری در مراحل بعدی عملیات پی جویی و دستیابی به مناطقی است که از نظر پتانسیل معدنی امید بخش باشند. به طور تجربی اثبات شده است که چنانچه اطلاعات مختلف تلفیق شود، نتایج پربارتر و مثمرثمرتر خواهد بود.

کلید واژه ها: سایر موارد