توزیع و تشکیل کانی گلاکونیت در مخزن بنگستان میدان نفتی اهواز

   در این مطالعه با استفاده از مقاطع نازک میکروسکوپی 36 حلقه چاه، توزیع گلاکونیت در رخساره های آهکی مخزن بنگستان مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور سهولت مطالعه، میدان به سه بخش شمال غرب، مرکزی و جنوب شرقی تقسیم گردید. سپس مشاهده گردید که رخداد گلاکونیت تنها در چاههای بخش شمال غرب میدان نفتی اهواز محدود میشود. در این چاهها گلاکونیت به صورت انواع پرکننده حجرات فرامینیفرها، پلت و پرکننده حفرات قابل شناسایی است. این حالتها در رخساره آهکی وکستون – پکستون قابل ردیابی است. در این مخزن، گلاکونیت در عمق حفاری کمتر از 3500 متر یافت میگردد. بر اساس نقشه هم تخلخل مخزن مشخص گردید که تخلخل کل در بخش شمال غرب به طور نسبی بیشتر است و موجب کیفیت بهتر مخزن شده است. انتشار رخساره های آهکی نشان داد که شرایط محیط فلات قاره در بخش شمال غرب حاکم بوده درحالیکه عمق به سمت جنوب شرق افزایش یافته است. بنابراین با توجه به انتشار گلاکونیت، میتوان نتیجه گرفت که شرایط مناسب برای تشکیل گلاکونیت، محیط کم عمق (نریتیک) پرانرژی بوده است. به نظر میرسد علاوه بر عامل تغییرات بافتی رخساره های آهکی، عامل تخلخل نیز در چگونگی توزیع گلاکونیت نقش داشته باشد.

کلید واژه ها: خوزستان