چینه نگاری سکانسی و تفسیر جغرافیای دیرینه مخلوط رسوبات سیلیسی آواری – کربناته سازند نیزار (ماستریشتین زیرین) در ناودیس کلات – شمال مشهد

سازند نیزار (ماستریشتین زیرین) در حوضه کپه داغ در شمال شرق ایران گسترش دارد. این سازند عمدتاً از رسوبات کربناته و سیلیسی آواری (ماسه سنگهای ریز تا متوسط و شیل) تشکیل شده است. مرز زیرین این سازند با سازند آب تلخ تدریجی و مرز فوقانی آن با سازند کلات فرسایشی است که توسط یک افق خاک قدیمه (پالئوسول) مشخص میگردد. در این مطالعه سه برش چینه شناسی در ناودیس کلات (خشت و جلیل آباد) و تنگ چهچهه اندازه گیری و 140 نمونه برداشت شده است. بر اساس تغییرات عمودی و جانبی رخساره های سنگی و همچنین مطالعات پتروگرافی، سه توالی رسوبی در چهچهه و چهار توالی رسوبی در سایر برشها شناسایی شده است. کلیه توالیهای رسوبی از دسته رخساره های TST و HST تشکیل شده اند. مرز فوقانی سوپر سکانس سازند نیزار از نوع اول و مرز تحتانی آن (بجز برش چهچهه) از نوع دوم است. بازسازی جغرافیای قدیمه در ناحیه مورد مطالعه در زمان ماستریشتین زیرین نشان میدهد که این رسوبات در طی 10 مرحله مختلف رسوبگذاری نموده و در آخرین مرحله در معرض فرسایش قرار گرفته و پالئوسول تشکیل شده است. ما معتقدیم که این اطلاعات میتواند در بازسازی جغرافیای دیرینه حوضه کپه داغ در زمان ماستریشتین کمک نماید.

کلید واژه ها: خراسان رضوى