ارزیابی پتروفیزیکی مخزن بنگستان میدان نفتی بینک

   در این مطالعه مخزن بنگستان میدان نفتی بینک مورد ارزیابی پتروفیزیکی قرار گرفته است. با استفاده از ستونهای لیتولوژیکی ترسیم شده از چاههای میدان، مقطع طولی جهت تطابق چینه شناسی ترسیم شد. زونبندی انجام شده بر روی مقطع یاد شده نشان میدهد که مخزن بنگستان این میدان متشکل از 7 زون بوده که در برگیرنده سازندهای ایلام، لافان و سروک است. زونهای عمده بهره ده شامل زونهای 3، 4 و5 میباشند، که در میان این زونها، زون 4 با رخساره آهک تمیز، آهک دولومیتی و دارا بودن قطعات خردهرودیست از بالاترین کیفیت مخزنی برخوردار بوده و بیشترین سهم تولید از مخزن را به خود اختصاص میدهد. کاهش ضخامت خرده رودیستها در قسمتجنوب شرقی، سبب کاهش تولید در این ناحیه از میدان گردیده است. همچنین نتایج ارزیابی های پتروفیزیکی نشان میدهد که قسمتهای بالایی سازند سروک نسبت به بخش قاعده ای آن از شرایط بهتری از نظر کیفیت مخزنی برخوردار میباشد. ناحیه مرکزی میدان که بیشترین ضخامت را داراست، با برخورداری از شکستگیهای مناسب در نتیجه کشیدگی قسمت فوقانی سازند سروک، دارای چتانسیل بالا برای تولید در میدان میباشد و با توجه به نتایج این مطالعه، شمال چاه شماره 9 برای برداشت از مخزن با مشبک کاری زون 4 منطقه جهت حفاریهای آتی معرفی میگردد.
   واژه های کلیدی: پتروفیزیک، میدان نفتی بینک، مخزن بنگستان، خرده رودیست، زونهای بهره ده.

کلید واژه ها: خوزستان