ارزیابی شاخصهای پتروفیزیکی در سازندهای نفتی با استفاده از مفاهیم چینه شناسی سکانسی، مثالی از سازند آسماری در میدان مارون

   ارزیابی شاخصهای پتروفیزیکی از قبیل تخلخل و تراوایی و درک ارتباط این پارامترها با مفاهیم چینه شناسی سکانسی از موضوعات مورد علاقه بسیاری از محققین میباشد. یکی از بهترین روشهای درک این ارتباط تعیین ردههای پتروفیزیکی فابریک سنگ (Rock fabric petrophysical classes) است که به بررسی ارتباط فابریک سنگ با تخلخل و تراوایی میپردازد. برای دستیابی به به این منظور در سازند آسماری در میدان مارون از اطلاعات مغزه مربوط به پنج چاه و لاگهای مربوط به دو چاه استفاده گردید. با توجه به اطلاعات مذکور تعداد 5 سکانس اصلی در این سازند تشخیص داده شد و با محاسبه ردههای پتروفیزیکی فابریک سنگ، چگونگی تغییرات این ردهها در هر سکانس و نیز در کل میدان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از سمت شرق به غرب میدان با عمیق شدن حوضه میزان این ردهها افزایش مییابد، این روند از قاعده به سمت بالای آسماری نیز مشاهده میشود. در هر سکانس نیز در ابتدای بالا آمدن آهسته سطح آب دریا (LST) میزان ردهها کاهش پیدا کرده که نشان دهنده افزایش انرژی محیط میباشد. در ابتدا و انتهای مرحله بالا آمدن سریع سطح آب دریا (TST) میزان رده ها افزایش پیدا کرده و فقط در بخش میانی این مرحله شاهد کاهش میزان رده ها هستیم که بیانگر افزایش انرژی ناشی از قرارگیری در زون شکست امواج میباشد. با عبور از مرز mfs و پیشروی مجدد رخساره ها به سمت دریا و نزدیک شدن به مرز
   سکانسی همزمان با افزایش انرژی و تأثیر فرآیندهای دیاژنتیک، رده ها کاهش مییابد.

کلید واژه ها: سایر موارد