بررسی و مطالعه فرایند تجزیه بیولوژیکی (Biodegradation) و نقش آن در تولید گاز H۲S در میدان نفتی مسجد سلیمان

   مطالعه حاضر بر روی مخزن آسماری میدان نفتی مسجد سلمیان، اولین میدان نفتی شناخته شده در خاورمیانه انجام گرفت. این مخزن با عمق تنها 360 متر از سطح دارای پوش سنگ نامقاوم همراه با شکستگیهای فراوان میباشد. لذا آبهای جوی به راحتی در آن نفوذ مینمایند، این عوامل و همچنین دمای پایین مخزن ( 38) امکان فعالیتهای بیولوژیکی و تولید گاز H2S در آن را بسیار محتمل میسازد. مطالعات ژئوشیمیایی بر روی نفت این مخزن توسط آنالیزهای مقدماتی و تکمیلی انجام گرفت، که نتایج کروماتوگرافی ستونی پارافینی بودن نفت، و نتیجتاً عدم تهاجم باکتریها در این مخزن را تایید مینماید. همچنین آنالیز نمونهها توسط دستگاه Pyrolysis – GC بیومارکرهای ایزوپرنوئید، نرمال آلکانها و شاخص ارجحیت فرد کربنی را تعیین و همگی نشان از عدم تولید گاز H2S بواسطه تجزیه بیولوژیکی توسط باکتریهای احیاءکننده سولفات دارد. ضمناً این نتایج منشاء ارگانیسمها و مواد آلی تولیدکننده نفت این میدان را دیاتومه ها، جلبکهای دریایی و کروژن نوع II معرفی مینماید که خود موید سنگ مشناء محیط احیایی و دریایی آبهای شور همراه با سکانسهای تبخیری میباشد. بنابراین نتیجه گرفته میشود گاز H2S موجود در مخزن بواطه فرآیندهای غیربیولوژیکی تولید شده است.

کلید واژه ها: خوزستان