پتروگرافی و ژئوشیمی دلومیتهای بخش میانی سازند الیکا درمنطقه شهمیرزاد

   بررسی پتروگرافی ، ژئوشیمی و ایزوپوپی دلومیتهای بخش میانی سازند الیکا نشان میدهد که این دلومیتها پس از تشکیل در محیط دریائی تحت تاثیر تبلور مجدد در محیط دفنی قرار گرفته، گرچه این فرایند بطور بخشی دلومیت را متاثر ساخته بطوریکه در قسمتهائی به طور کلی باعث از بین رفتن ساختهای رسوبی شده و فابریک جدیدی در دلومیتها بوجود آورده است حال آنکه در بخشهای دیگر این ساختها در سنگ محفوظ مانده است. مطالعات فوق سبب تشخیص شش نوع دلومیت در این سازند شده است که از نظر بافتی و ترکیب شیمیایی و ایزوتوپی اختصاصات مربوط به خود را دارند.
   بررسی عناصر شیمیایی در این دلومیتها نشان میدهد که با پیشرفت دلومیتیزاسیون و تبلور مجدد مقدار Sr, Na روند کاهشی را طی کرده، در صورتی که آهن بخصوص منیزیوم روند افزایشی را دارند. تقریبا بسیاری از دلومیتها نزدیک به ستوشیومتری هستند. مقادیر ایزوتوپهای کربن و اکسیژن هم در طول دیاژنز روند قهقرایی داشته و با پیشرفت تبلور دوباره و ستوشیومتری بودن دلومیتها مقدار ایزوتوپهای کربن و اکسیژن به سمت ارقام منفی گرائیدهاند. که خود در اثر تبلور دوباره و تأثیر آبهای متئوریکی بوده است. البته روند تغییرات منظم نیست. به دلیل کاهش مقدار منگنز در نمونه ها (<50ppm) مطالعات مقاطع نازک صیقلی توسط Cl (کاتودولومینانس) نتایج رضایتبخشی را نداشته است. بررسی این مقاطع صیقلی با دستگاه SEM مجهز به BSFM در رؤیت فابریک دولومیتها و بخشی از آنها که توسط کلسیت جانشین شده تسهیلاتی ایجاد نموده است. از کانیهای دیاژنتیکی تاخیری کلسیت را میتوان نام برد که شکستگیها و حفره های باقیمانده از انحلال تبخیرها را پر کرده است.

کلید واژه ها: سمنان