تاثیر میکروفاسیسها محیط رسوبی دیاژنر بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی گچساران

   سازند آسماری به سن الیگومیوسن در جنوب غرب ایران شامل سنگهای کربناته و در برخی مناطق ماسه سنگ و سنگهای تبخیری میباشد. این سازند بر روی سازنده پابده و در زیر گچساران قرار گرفته است. سازند آسماری شامل سه قسمت زیرین میانی و بالایی میباشد. در منطقه خوزستان بخش ماسه سنگ اهواز و در منطقه لرستان بخش تبخیری کلهر در سازند آسماری تشخیص داده شده است.
   مطالعات انجام شده در برش تحت الارضی در میدان نفتی گچساران نشان میدهد که سازند آسماری شامل 11 میکروفاسیس زیر میباشد.
   1- مادستون دولومیتی حاوی ندولهای انیدریتی 2- مادستون دولومیتی 3- وکستون تا پکستون میلیولیددار4- گرینستون میلیولیددار 5- گرینستون خرده اسکلتی دار 6- گرینستون الئیدار 7- باندستون مرجانی 8- وکستون تا پکستون جلبکدار 9- وکستون دولومیتی اکینوئیدار 10- وکستون تاپکستون لیپیدوسیکلین دار 11- پکستون نومولیتدار. این رخساره ها منجر به شناسایی مجموعه های رخساره هایی D,C,B,A در مخزن آسماری گردید. مقایسه این مجموعه رخساره ها با کمربندهای رخساره ای باکستون و پدلی نشان میدهد که محیط رسوبگذاری سازند آسماری در میدان گچساران یک رمپ کربناته بوده است.
   رسوبگذاری و فرآیندهای دیاپنتیکی شامل: سیمانی شدن، دولومیتی شدن و فرآیند انحلال) اثر مهمی بر روی کیفیت مخزن داشته اند و منجر به تفکیک سه محیط دیاژنزی دریایی، متئوریکی و دفنی در این سازند شده است. در سازند آسماری منطقه مورد مطالعه پدیده دولومیتی شدن فراونترین و در عین حال مهمترین پدیده دیاژنزی مشاهده شده میباشد و به شدت بخشهای کربناته این سازند را تحت تاثیر قرار داده که این عامل تأثیر بسزایی در بالا بردن کیفیت این بخش از سازند داشته است.
   ارتباط بین تخلخل و تراوایی در سازند آسماری میدان گچساران تقریباً روند مستقیم و منطقی را طی میکند یعنی با افزایش مقدار تخلخل بر میزان تراوایی نیز افزوده میشود. ارزیابی تخلخل و تراوایی در رخساره ها و محیطهای رسوبی تعیین شده در سازند آسماری نشان میدهد که مجموعه رخساره a و محیط رسوبی پهنه جزر و مدی بیشترین میانگین تخلخل و تراوایی را دارا میباشند.
   واژه های کلیدی: میکروفاسیس، محیط رسوبی، سازند آسماری، میدان نفتی گچساران، تخلخل و تراوایی.

کلید واژه ها: سایر موارد