تخمین گونه های سنگی و تراوایی در میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از تکنیک خوشه سازی میان مرکز فازی و مدلسازی فازی

   مطالعات زمین شناسی نفت و پتروفیزیکی مخازن هیدروکربنی نقش بسزایی در شناخت پارامترهای کنترل کننده خواص مخزنی و تولید دارد. گونه های سنگی از مهمترین پارامترهای مخزن بوده و نمایانگر یک رخساره خاص با دامنه مشخصی از تخلخل و تراوایی میباشند. بنابراین تفکیک گونه های سنگی نیاز به مطالعه نمونه های مغزه و اندازه گیری پارامترهای تخلخل و تراوایی در آزمایشگاه دارد. در این مطالعه از تکنیک خوشه سازی به روش میان مرکز فازی به عنوان یک دیدگاه جدید جهت تعیین گونه های سنگی در میدان گازی پارس جنوبی استفاده شده است. به طوری که هر خوشه ساخته شده بر مبنای پارامترهای تخلخل و تراوایی به عنوان نماینده یک گونه سنگی در نظر گرفته شده است. در مرحله بعد در محیط متلب (MATLAB) برنامه ای نوشته شد که بتواند تراوایی و گونه های سنگی تعریف شده به روش خوشه سازی فازی را از روی نمودارهای چاه پیمایی شناسایی کند. نتایج نشان میدهد که خوشه سازی فازی درتعیین گونه های سنگی با استفاده از داده های مغزه به خوبی جواب داده است. به علاوه منطق فازی در تخمین گونه های سنگی و تراوایی از روی نمودارهای چاه پیمایی موفق عمل کرده است.
   واژه های کلیدی: گونه های سنگی، خوشه سازی میان مرکز فازی، تخلخل، تراوایی، منطق فازی، شبکه های عصبی.

کلید واژه ها: سایر موارد