چینه نگاری سکانسی سازند سروک در جنوب خاور لرستان و شمال زون ایذه و کاربرد آن در اکتشاف هیدروکربور

سازند سروک (آلبین-تورونین) با ستبرای بیش از 700 متر بطور عمده از سنگ های کربناته ساخته شده است و سنگ مخزن مهم هیدروکربور در جنوب باختری ایران است. مرز زیرین سازند سروک در جنوب خاوری لرستان با سازند گرو پیوسته و مرز بالایی آن مارن و شیلهای سازند سورگاه ناپیوسته است. بررسیهای صحرایی مطالعات آزمایشگاهی (پتروگرافی و بررسی نمودارهای ژئوفیزیکی) سازند سروک در جنوب خاور لرستان و شمال زون ایذه به شناسایی کربنات های پلاتفرمی، پلاژیک و دوباره نهشته شده انجامیده است. مطالعه چینه نگاری سکانسی نشان می دهد که سازند سروک از 4 سکانس رسوبی(چرخه دسته سوم) ساخته شده است. سکانس های 1 و 2 (سنومانین پیشین و میانی) دارای رخساره های آهک دوباره نهشته شده با ویژگی مخزنی هستند. سکانس 3 (سنومانین پایانی) و 4 (تورونین) پتانسیل مخزنی ندارند. رخساره های دوباره نهشته شده که افق های مخزنی ساخته اند در دسته رخساره ای hst جای دارند.

کلید واژه ها: خوزستان