رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های هم ارز سازند فاجان در ناحیه فیل زمین، شمال شرق تهران (البرز مرکزی)

   نهشته های تخریبی و کربناته هم ارز سازند فاجان (پالئوسن ؟ - ائوسن) در شمال شرق تهران، ناحیه فیل زمین ( شمالی و شرقی) رخنمون دارند. این نهشته ها با مرز زیرین ناپیوسته روی رسوبات کرتاسه بالایی و با مرز ناپیوسته در زیر توفهای سازند کرج جای دارند. بازدیدهای صحرایی و مطالعه پلاکهای نازک نشان میدهد که این رسوبات در محیطهای رسوبگذاری قاره ای (رودخانه ای – دریاچه ای) و دریایی نهشته شده اند. رخساره های قارهای دربردارنده شیل و ماسه سنگ قرمز رودخانهای و رخسارههای آهکی دریاچهای تیره رنگ است. نهشته های دریاچهای دربردارنده گلسنگ آهکی، وکستون / پکستون بیوکلستی کاروفیتی، باندستون جلبکی روزنهای و بیلدآپهای میکروبیاند. نهشته های دریایی دربرگیرنده رخساره های کربناته و تخریبی اند.

کلید واژه ها: تهران