رخساره ها و محیط های رسوبی سازند فهلیان در میدان نفتی دارخوین، جنوب باختر ایران

   یازند فهلیان (نئوکومین) یکی از سنگهای مخزن نفت و گاز در جنوب باختر ایران است این سازند دربردارنده بیش از 500 متر نهشته های کربناته در میدان نفتی دارخوین است. در این ناحیه سازند فهلیان با مرز تدریجی بر روی سازند گرو و با مرز ناپیوسته در زیر سازند گدوان جای دارد. بررسی لاگ ها و مغزه ها و مقاطع نازک میکروسکوپی تهیه شده از مغزه ها و خرده های حفاری سازند فهلیان در شش چاه میدان نفتی دارخوین به شناسایی میکروفاسیس های وابسته به سه کمربند رخساره ای دریای باز، سد و تالاب پشت سد انجامیده است. تغییرات عمودی و جانبی نهشته های سازند فهیلیان بیانگر رسوبگذاری این نهشته ها در پلاتفرم کربناته جدا شده است. بررسی رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های سازند فهلیان و مقایسه آن با محیطهای رسوبی امرزی نشان می دهد که محیط رسوبگذاری سازند فهیلیان با محیط های کربناته امروزی باهاماس و فلوریدا قابل مقایسه است.

کلید واژه ها: سایر موارد