رخساره ها و محیطهای رسوبی نهشته های کرتاسه بالایی شمال خاوری کلاردشت

   رسوبات کرتاسه بالایی به سن سنومانین، کامپانین بالایی و مائستریشتین با ستبرای بیش از 500 متر از کنگلومرا، ماسه سنگ، شیل، سنگ آذرین (بازالت، آندزیت بازالت)، آهک رسی و مارن تشکیل شده است. مرز زیرین آن با آهکهای اربیتولیندار (آپسین) ناپیوسته و مرز بالایی با رسوبات کوارترنری پوشیده است. مطالعات صحرایی و میکروسکپی به شناسایی رخساره های تخریبی (به سن سنومانین زیرین) شیل، کنگلومرای پلی میکتیک، لیتیک گری و که و کالک لیتایت نهشته شده در فن زیر دریایی و رخساره های کربناته به سن (سنومانین بالای، کامپانین بالایی و مائستریشتین)، شامل کمربندهای رخساره ای دریای باز و دربردارنده میکروفاسیسهای (مادستون آهکی، وکستون و پکستون بیوکلاستدار)، کمربند رخسارهتی شیب قاره (مادستون تا وکستون بیکلاستدار، وکستون و پکستون بیوکلاستدار)، میکروفاسیس سدی (گرینستون بیوکلاستدار)، میکروفاسیس لاگونی (پکستون بیوکلاستدار ماسای) انجامیده است. نهشته های کربناته کرتاسه بالایی شمال خاوری کلاردشت در یک شلف حاشیه دار و نهشته های تخریبی در محیط فن زیر دریایی (submarine for) رسوبگذاری شده اند رخساره های تخریبی سنومانین زیرین توسط جریانهای خرده دار و توربیدیتی رسوبگذاری شده اند. شناسایی نهشته های آواری درشت دانه در اکتشاف تله های چینه ای نفت دریای خزر با اهمیت است.

کلید واژه ها: گیلان