محیطهای رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول (برش خامی و چاه سولابدر ۳)

   سازند داریان (آپتین) سنگ مخزن هیدروکربور در جنوب باختر ایران است. بررسی رخساره های این سازند در برش سطح الارضی خامی و چاه سولابدر 3 (بخش جنوبی فروافتادگی دزفول) نشان میدهد که سازند داریان در کمربندهای رخساره ای تالاب پشت سد، دریای باز (جلوی سد) و دریای ژرف نهشته شده است. رخساره ها و کمربندهای رخساره ای شناسایی شده نشان میدهند که سازند داریان در پلتفرم کربناته نوع شلف نهشته شده است. تغییرات عمودی رخساره های سازند داریان نشان میدهد که این سازند در برگیرنده یک سکانس رسوبی است. دسته رخسارهای TST این سکانس دربردارنده رخساره های مادستون تا وکستون بیوکلستی دریای باز است. دسته رخساره ای HST از رخساره های دوباره نهشته شده محیط ژرف دریا (Early HST) و رخساره های سدی و تالابی (Late HST) ساخته شده است. مطالعه چینه نگاری سکانسی نشان میدهد که رخساره های بخش میانی سازند داریان (رخساره های ژرف) با رخساره های بخشهای بالایی و پایینی آن وابستگی نزدیک دارند و مرز بالایی آن نیز با سازند کژدمی ناپیوسته است. بنابراین، بکار بردن نام زبانه کژدمی برای بخش میانی درست نیست

کلید واژه ها: خوزستان