مطالعات ژئوشیمیایی درباره سیالات درگیر در سنگهای منیزیتی ناحیه (فیچ / اطریش)

   نتایج آنالیزهای ژئوشیمیایی حاصله از میانبارهای سیال و عناصر آلی و غیرآلی موجود در سنگهای کربناته در فیچ / اطریش برای شناخت ژنز دولومیتها و منیتزیتها در این منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دولومیتها و منیزیتها در نمودار Na – Cl – Br در قسمت روند رسوب نمک در جائی که نسبت Na / Br و Cl / Br پایین است قرار دارند. آهکها در این نمودار در نزدیکی ترکیب شیمیایی آب دریا قرار میگیرند. محلولهای گرمابی که تشکیل دولومیتها را در آهکهای فیچ سبب شده اند منشا و ترکیب خود را از آبهای شور دارند. دوره پرمین به علت داشتن آب و هوای گرم باعث تشکیل این شورابها شده است. و در اثر ریفت در این دوره زمین شناسی توانستند این سیالها در پوسته زمین به چرخش دربیایند. این شورابها در اثر چرخش در پوسته زمین و واکنش با سنگهای مسیر خود حالت احیایی و اسیدی پیدا کردهاند و به همین علت توانستهاند Fe را از سنگهای میزبان در خود حل کنند و باعث ایجاد و تشکیل اپی ژنتیکی – متاسوماتیکی دولومیتها و منیزیتها با مقدار بالای Fe در آهکها شوند.

کلید واژه ها: سایر موارد