چگونگی رخداد، الگوی کانی سازی و مدل فلز زایی طلای درونزاد کانسار مس پورفیری سرچشمه

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده بهنام شفیعی-جمشید شهابپور- محمودسعدلو- آذر پرتوآذر
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
مدل فلز زایی ارائه شده برای طلا در کانسار مس سرچشمه پیشنهاد می کند که زایش طلا مانند مس، در سیستم پورفیری سرچشمه منحصر به یک فرایند گرمابی- دگرسانی خاص نبوده است بلکه دوشادوش و هم روند با تشکیل کلکوپیریت، زایش طلا در ساختار کلکوپیریت رخ داده و طی روند تکاملی سیستم پورفیری، زایش طلا نیز فزونی یافته است. به طوری که در مراحل نهایی تکوین سیستم سرچشمه، کانی سازی پرعیار طلا و نقره (رگه های اپی ترمال) را ایجاد کرده است. به طور کلی که رخداد طلای درونزاد در کانسار سرچشمه، حاصل فرایندهای متفاوت، اما وابسته به یکدیگر در مسیر تکاملی فرایندهای ماگمایی- گرمابی- جوی در سیستم پورفیری می باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد