مطالعه رسوب دهی و بررسی حساسیت سازندها به فرسایش در حوضه کسیل - نسا

مقاله حاضر در بردارنده روش مطالعه رسوبدهی و بررسی حساسیت سازندها به فرسایش در حوضه گسیل – نسا است که یکی از حوضه های آبخیز رودخانه کرج میباشد و شامل زیر حوضه های کسیل، اشترک و نسا است. این حوضه در زون البرز مرکزی واقع شده است. در این مطالعه ابتدا از سرشاخه های هر آبراهه نمونه برداری و پس از انجام دانه بندی و مطالعات سنگشناسی بر روی غربالها، اندیش فرسایش سازندها محاسبه شد. همچنین با استفاده از عوامل 9 گانه، مدل PSIAC، شدت رسوبدهی هر زیر حوضه محاسبه شد. با مقایسه داده های حاصل از مطالعات رسوبشناسی با داده های مدل PSIAC مشخص گردید که اندیس فرسایش، با توجه به لیتولوژی، شیب، پوشش گیاهی و ...، از یک زیرحوضه به زیرحوضه دیگر برای یک سازند متفاوت است و حتی در یک زیرحوضه مقدار رسوبدهی و حساسیت به فرسایش برای یک سازند متفاوت میباشد.
   کلمات کلیدی: حوضه کسیل – نسا، رسوب، فرسایش، اندیس فرسایش، رسوبدهی، PSIAC

کلید واژه ها: تهران