مطالعه ژئوشیمیایی سازند پابده در میدان نفتی اهواز

   در مطالعه حاضر سازند پابده در میدان نفتی اهواز مورد مطالعه ژئوشیمیایی قرار گرفت. دراین میدان سازند پابده متشکل از سنگ آهک رسی خاکستری و مارنهای خاکستری و شیلهای قهوه ای میباشد. نمودارهای ژئوشیمیایی تهیه شده مقدار ماده آلی، TOC، را بین 2/0% تا 4% نشان میدهد. کروژن تعیین شده در نمونه ها از نوع II و III و بلوغ آنها در اواخر دیاژنز و اوائل کاتاژنز قرار داشته و به محدوده پنجره نفتی نرسیده است.
   قابلیت نفتزایی شیلهای قهوه ای سازند پابده در بخشهای مختلف سازند تعیین و از ضعیف تا خیلی خوب مشخص شد. از نظر ژئوشیمیایی کل سازند مورد مطالعه به 3 زون A و Bو C تقسیمبندی شده که در زون A با لیتولوژی شیلی آهکی و با TOC در حد متوسط دارای S2 در محدوده ضعیف و S2/S3 در محدوده تولید گاز میباشد. شاخص هیدروژن نیز این مهم را تائید مینماید. زون B با لیتولوژی شیل قهوه ای با TOC حداکثر 4% در محدوده نفتزائی قرار میگیرد. مشخصات زون C از نظر ژئوشیمیایی به زون A بوده با این تفاوت که بجای لیتولوژی شیلی، آهکهای رسی قرار داشته و مقدار S1 نیز از زون A بیشتر بوده که عمق تدفین این افزایش را توجیه میکند. بطور کلی علیرغم آنکه سازند پابده به پنجره نفتی نرسیده است (Tmax کمتر از 430) لیکن وفور ماده آلی و نوع کروژن موجود در آنها این سازند را به عنوان یک سنگ منشاء خوب و یا حتی خیلی خوب طبقه بندی مینماید. ضمناً نمودار S1 به روی TOC برجا بودن هیدروکربنهای موجود در سازند پابده را تأیید میکند. بنابراین در صورتیکه این سازند به هر دلیل از جمله عمق تدفین، به بلوغ مورد نظر برسد، میتواند تولید هیدروکربن نماید. نتایج این مطالعه بیانگر این نکته است که شیلهای قهوه ای در این سازند که حداکثر TOC را در خود دارند، از شرق به غرب در اعماق بیشتری ظاهر شده و نشان از عمیق شدن حوضه رسوبی در این راستا دارد.

کلید واژه ها: خوزستان