مقایسه ماهیت تخلخلهای اندازه گیری شده توسط لاگ CMR، لاگهای معمولی تخلخل و مغزه

   تخلخل یکی از پارامترهای مهم مخزنی بوده که دارای انواع مختلف و روشهای گوناگون اندازه گیری میباشد. تزریق هلیوم به مغزه در آزمایشگاه و لاگهای پتروفیزیکی تخلخل که داخل چاه رانده میشوند. از روشهای اندازه گیری تخلخل میباشد. روش رزنانس مغناطیسی هسته ای (NMR) Nuclear Magnetic Resonance از روشهای بسیار جدید در ارزیابی سازندی میباشد که با تشدید هسته هیدروژن در میدان مغناطیسی مقدار تخلخل را میسنجد. اندازه گیرهای تخلخل این لاک در سازند منیفا مستقل از لیتولوژی بوده و برخلاف لاگهای مرسوم تخلخل دیگر نیازی به دانش از سنگشناسی سازند مورد بررسی در حین ارزیابی تخلخل نیست. لاک CMR (Magnetic Resonance Combinable) همچنین قادر است بخشهای مختلف تخلخل را از هم تشخیص دهد. وجود تطابق خوب بین تخلخل مؤثر حاصل از NMR با تخلخل مؤثر حاصل از لاگهای مرسوم پتروفیزیکی تخلخل نشان از دقت خوب این لاگ است.

کلید واژه ها: سایر موارد