آشکارسازی مکانهای بهینه، جهت توسعه فیزیکی آتی شهر کنگان، با استفاده از مدل منطق بولین و تکنیکهای GIS و RS

   امروزه در برنامه ریزی برای توسعه شهر استفاده از مدلها و تکنیکها، کاربرد بسیاری دارد. با استفاده از مدل منطق بولین و تکنیکهای GIS و RS، در این تحقیق، مکانهایی که از نظر لایه های زمینشناسی، شیب، پوشش گیاهی، قابلیت اراضی، فاصله از مسیلها و فاصله از سکونتگاه، در اطراف شهر کنگان، میتوانند محدودکننده توسعه شهر باشند، مشخص میشود. در این تحقیق علاوه بر کاربرد مدل، سعی بر آن شده است که با تغییراتی در مدل آن را تعدیل نماید. و تا آنجا که ممکن است مکانهای دارای محدودیت را آشکار سازد و مکانهای بدون محدودیت را برای توسعه آتی شهر پیشنهاد دهد

کلید واژه ها: بوشهر