آنالیز و تحلیل پایداری زمین لغزش تنگ تلخ در سد مخزنی ابوالفارس

   طرح احداث سد مخزنی ابوالفارس در 56 کیلومتری جاده رامهرمز – بهبهان در پائین دست روستای تنگ تلخ قرار دارد. گزینه مطالعاتی در درهای V شکل انتخاب شده که در سنگهای بخش لهبری سازند آغاجاری شکل گرفته است. پهنای بستر رودخانه حدود 50 متر و ژرفای آبرفت 5 متر ارزیابی میشود. اما در حاشه چپ مخزن این سد یک نوع زمین لغزش از نوع Slump روی داده است که در صورت فعالیت مجدد، حجم قابل توجهی از واریزه به داخل مخزن سد فرو میریزد. به منظور بررسی وضعیت ساختگاه سد از نظر وقوع زمین لغزش احتمالی در مخزن، آنالیز پایداری زمین لغزش مذکور با استفاده از نرمافزار 2003 Slide در سه حالت خشک، اشباع و پس از آبگیری و با در نظر گرفتن ضریب زلزله به میزان g2 انجام شده است. این بررسی نشان داد که زمین لغزش مذکور پس از آبگیری مخزن به حالت پایدارتری میرسد اما خطر بالقوه فعالیت مجدد آن در هنگام تخلیه سریع و یا با تغییرات تراز آب مخزن به ویژه در هنگام زلزله وجود دارد

کلید واژه ها: بوشهر