اثرات زمین لرزه ۵ دیماه ۱۳۸۲ بم بر روی قناتهای منطقه

   در تاریخ 5 دیماه 1382 زمین لرزه ای به بزرگی 5/6 ریشتر (Mw) منطقه بم و اطراف آن را لرزاند. در اثر این رویداد آسیبهای فراوانی به شهرهای بم و بروات وارد شد. قناتهای منطقه که مهمترین بخش تامین آب میباشند، نیز آسیب دیدند. به طوری که 8/45% از قنوات خشک و آبدهی 9/22% و 7/18% از آنها کاهش یافته است. در این مقاله ضمن بررسی خصوصیات فیزیکی خاکهایی که در آنها قنوات حفر شده است. تاثیر زمین لرزه بر این سازه های خاکی بررسی شده است. همچنین تغییرات آبدهی و PH آب قبل و بعد از زمین لرزه بحث و بررسی شده است.

کلید واژه ها: کرمان