استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و GIS جهت اکتشاف و پیشنهاد مناطق مناسب به لحاظ کیفیت شیمیایی در محدوده دشتهای قلعه رزه و بیدروبه

   تعیین کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی میتواند در تعیین آبخوانهای مختلف، ارتباط بین آنها و نیز ارتباط بین آبهای زیرزمینی محدوده دشتهای قلعه رزه و بیدروبه واقع در شمال شهرستان اندیمشک و شمال غرب استان خوزستان میباشد، بنابراین جهت تعیین و تقسیمبندی کیفیت شیمیایی آبخوانها، بررسی هیدروشیمی چشمه ها و چاههای محدوده موردنظر انجام میگردد. علاوه بر آن نقش سازندها و نیز عوامل ساختاری نظیر گسلها در تعیین کیفیت شیمیایی آبخوانها بررسی میشود. در این راستا از تواناییهای سنجش از دور و GIS نیز به عنوان ابزاری قدرتمند جهت تجزیه و تحلیل دادهها بهره گرفته شد. نتایجی که از این کار حاصل شد، شامل تعیین مناطق مناسب به لحاظ کیفیت شیمیایی جهت شرب، تعیین تیپ آبخوانهای موجود در منطقه، طبقهبندی سازندهای موجود به لحاظ کیفیت شیمیایی آب موجود در آنها میباشد.

کلید واژه ها: خوزستان