برآورد پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگهای دربرگیرنده مسیر تونلهای متروی اصفهان قطعه جنوبی (صفه – آزادی)

   متروی اصفهان (قطعه جنوبی) به صورت دو تونل با مقطع نعل اسبی در تناوبی از شیل و ماسه سنگ در حال احداث میباشد و دارای طول 3737 متر میباشند. حفاری به کمک دستگاه رودهدر (Rode Header) و با عرض 7 و ارتفاع 7/6 متر در حال انجام میباشد. جهت طبقهبندی تودههای سنگی از سه روش (1989 Bieniawski) RMR (1674، Barton et al.,) Q و روش Hoek et )GSI (1995 al., استفاده شده است و بر اساس این دو طبقهبندی ویژگیهای ژئومکانیکی توده سنگهای دربرگیرنده تعیین شده است. در این تحقیق ویژگیهای ژئومکانیکی توده سنگهای دربرگیرنده تونلهای متروی اصفهان به کمک دادههای حاصل از مغزههای حفاری شده و برداشتهای در حین حفاری برآورد شده است.

کلید واژه ها: اصفهان