برآورد فراوانی نسبی شکستگیهای مخزن آسماری در میدان پارسی به روش RFF

   در نوشتارهای مختلف بر اهمیت خاص شکستگیها و تأثیر آنها در کیفیت مخازن هیدروکربنی و به ویژه مخازن کربناته جنوب غرب ایران تأکید شده است. در این مقاله روش پیشنهاد شده توسط شکرت (1975، 1973) McCord & Associates موسوم به Rff در خصوص تعیین انبوهی نسبی شکستگیها در میدان پارسی مورد استفاده قرار گرفت که عواملی چون سنگ شناسی (Lithology Factor)، اعوجاج محور ساختمانی (Sinuosity Factor)، عامل ساختمانی با شعاع انحناء (Structure Factor)، عامل محور ساختاری (Structural Axis Factor)، موقعیت چینه شناسی (Asmari Section Factor) و سیمان شدگی (Cementation) را در قالب یک رابطه ریاضی معرفی نموده است. بدین منظور 50 مقطع عرضی بر روی نقشه خطوط تراز زیر سطحی افق آسماری ترسیم و برای سطوح عمقی مختلف در هر مقطع، مقادیر این رابطه محاسبه گردید و به نقشه درآمد. مشخص شد که مناطقی متأثر از عملکرد توام انحناء مرتبط با چین خوردگی و انحناء ناشی از اعوجاج محور ساختمانی از تراکم شکستگی بالایی برخوردار هستند. همچنین زونهای یک و دو به عنوان مناطقی با توسعه شکستگی قابل توجه نسبت به سایر زونها معرفی میشوند.

کلید واژه ها: سایر موارد