بررسی آسیبها و اثرات مجتمع فولاد مبارکه بر محیط زیست با استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی آب – خاک و نهشته های رسوبی

   در منطقه مورد مطالعه فعالیتهای صنعتی به عنوان اصلیتری عامل تخریب احتمالی محیط زیست، اثرات چشمگیری در منطقه بر جای میگذارد که یکی از آنها مجتمع فولاد مبارکه است. عامل انتشار و پراکندگی مواد آلاینده (عناصر سنگین) در این گونه صنایع به ویژه در منطقه مورد مطالعه وزش باد، رواناب و آبهای زیرزمینی میباشد. هدف اصلی از تحقیق مطالعه و ارزیابی وسعت و میزان آلاینده ها در خاک و آب و نهشته ها و رسوبات سطحی در محدوده مجتمع فولاد مبارکه است. در این تحقیق تلاش گردیده است اثرات زیست محیطی احداث مجتمع بر مناطق مجاور با بهره گیری از مطالعات ژئوشیمیایی رسوبات و رسوب شناسی منطقه و نمونه برداری موردی از آب مورد بررسی قرار گیرد. پس از انجام آزمایشات دانه بندی با استفاده از نتایج آنالیز نمونههای برداشته شده و از نهشتههای سطحی و رسوبات که با روشهای AAS, ICP, XRD, XRFصورت گرفته و تجزیه و تحلیل آنها میزان تاثیرگذاری مجتمع بر مناطق مجاور مشخص گردیده و در نهایت با مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی و مقایسه آنها با حد طبیعی محدوده های حاوی آلاینده ها مشخص گردید. در پایان به طور خلاصه بر برخی روشهای موثر در جلوگیری از پخش آلاینده های زیست محیطی در منطقه اشاره شده و راهکارهایی ارائه شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد