بررسی خصوصیات توده سنگ در ساختگاه سدهای شمیل و نیان

سدهای شمیل و نیان از نوع خاکی سنگریزه ای با هسته رسی میباشند، که در 80 کیلومتری شمال خاوری بندرعباس قرار دارند. فاصله این دو ساختگاه از هم حدود 10 کیلومتر میباشد. در ناحیه مورد نظر سازندهایی از کرتاسه بالایی تا پلبوسن در گستره ساختگاه این سدها گسترش یافته اند، گسترده ترین سازند این ناحیه که گستره ساختگاه و دریاچه مشترک سدها را بوجود آورده است، سازند آغاجاری میباشد. در این مقاله به بررسی پارامترهای ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسی ساختگاه سدهای شمیل و نیان پرداخته شده است که هدف اصلی از بررسی این پارامترها بدست آوردن ویژگیهای توده سنگ در ساختگاه سدهای شمیل و نیان برای طراحی سدها و دیگر سازه های وابسته میباشد. به منظور ارزیابی ویژگیهای زمین شناسی و ژئوتکنیکی توده سنگهای ساختگاه سدهای شمیل و نیان بررسیهای ژئوتکنیکی شامل: حفاریهای اکتشافی، مطالعات ژئوفیزیکی نظیر لرزه نگاری، آزمایشات بر جای درون گمانهای، آزمایشات آزمایشگاهی صورت گرفته است.
   کلمات کلیدی: سدهای شمیل و نیان، پارامترهای ژئوتکنیکی، پارامترهای زمین شناسی مهندسی، توده سنگ.

کلید واژه ها: هرمزگان