بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای مسأله دار در ساختگاه سد سیوند

سد سیوند از جمله سدهایی است که بر روی ضخامت زیادی از آبرفت دانه ریز و دانه درشت قرار دارد. خاکهای دانه ریز موجود در بستر دره ساختگاه این سد، بیشتر از رس تشکیل شدهاند. در آزمایشهای دانه بندی به روش هیدرومتری که بر روی این مصالح انجام گرفت، بیش از 70 درصد ذرات ریز الک 200 قرار میگیرند و مقدار ذرات ریزتر از 2 میکرون در نمونه های مختلف، بین 200 تا 65 درصد متغیر است. آزمایشهای حدود آتربرگ انجام شده بر روی این مصالح، آنها را در گروه خاکهای CL قرار میدهد. حد انقباض، حد خمیری و حد روانی این خاکها به ترتیب حدود 6/17، 19، 36 درصد اندازه گیری گردید. با توجه به آزمایشهای انجام شده بر روی این خاکها، آنها دارای خاصیت تورمی پایین تا متوسط، واگرایی بسیار پایین و رمبندگی متوسط تا بالا میباشند.

کلید واژه ها: فارس