بررسی زمین شناسی مهندسی ساختگاه کوی ولیعصر اصفهان

   اولین گام هر پروژهی عمرانی شناخت شرایط زمین ساختگاه آن میباشد. برای شناسایی مشخصات لایه های زیر سطحی اقدام به حفر گمانه میگردد. مشخصات هر گمانه به تعداد و عمق آن مربوطاست که با توجه به نوع پروژه و اهمیت آن به صورت بحینه تعیین میشود. پس از حفر گمانه ها در زمین مورد نظر، نمونه هایی به دست آمده از آنها به دقت مورد آزمایش قرار گرفته اند. بر اساس نتایج بدشت آمده وضعیت لایه های زیر سطحی تایین و پارامترهای طراحی ارائه میگردند. کاربرد این نتایج در مهندسی پی احتیاج به قضاوت صحیح مهندسی در تفسیر اطلاعات کسب شده از لایه های 15 متری و همچنین نتایح حاصل از آزمایشات صحرائی ساختگاه شهرک ولیعصر اصفهان موضوع این مقاله میباشد .

کلید واژه ها: زمینشناسیمهندسی اصفهان گمانه زمین شناسی مهندسی