بررسی نتایج آزمایشهای پسیومتری در سنگهای سست (soft rock) سازند میشان در جزیره خارک و مقایسه آن در سنگهای مختلف

   در مطالعات مربوط به حوزه ژئوتکنیک، آزمایشهای صحرایی در مقایسه با آزمایشهای آزمایشگاهی به دلیل آنکه در این دسته از آزمایشها دستخوردگی نمونه های مورد آزمایش کمتر بوده، شرایط طبیعی زمین از نظر استرسهای وارده و جهت یافتگیهای ساختاری خاک یا سنگ مورد آزمایش بهتر خود را نشان داده و از طرفی آزمایشهای برجا حجم بیشتری از زمین را در معرض آزمایش قرار میدهند، از ارجحیت نسبی برخوردارند. پسیومتری به عنوان یک آزمایش برجا تماس این مزایا را دارا بوده و علاوه بر این از دامنه کاربرد وسیعتری در انواع متعددی از سنگها و خاکها کاربرد دارد.
پسیومترها انواع مختلف و متعددی دارند. پسیومتر مورد استفاده در این تحقیق، نوع منارد GC45 است. این نوع از پرسیومترها عمدتا در خاکها و کمتر در سنگها مورد استفاده قرار میگیرند. در این تحقیق سعی شده است تا نتایج 163 آزمایش پرسیومتری که در سنگهای نرم جزیره خارک (در این تحقیق شامل مارن، ماسه سنگ، و روس سنگ سیلتی) انجام شده، بررسی و تحلیل شود، در این راستا ابتدا پارامترهای Ko50, Po49, PL48, Gm47, Em46 استخراج شده و سپس تغییرات این پارامترها نسبت به عمق (بر حسب متر) مطالعه شده است. در بخش دوم تحقیق این پارامترها در سه نوع سنگ، مارن، ماسه سنگ و رس سنگ سیلتی مقایسه شده اند.

کلید واژه ها: جزیرهخارک ژئوتکنیک پسیومتری مارن ماسهسنگ سازندمیشان زمین شناسی مهندسی سایر موارد