بررسی نفوذپذیری و تزریق پذیری ساختگاه سد- مورد مطالعاتی ساختگاه سد کوران بوزان (استان لرستان)

سدها از جمله سازههایی هستند که به منظور کنترل و مهار آبهای جاری احداث میگردند. برای اجرای هر پروژه سد سازی بررسی وضعیت آبگذری ساختگاه از جمله مهمترین بخشهای فاز شناسایی، اجرا و بهره برداری است. منطقه مورد مطالعه از نظر جغرافیایی در محدوده استان لرستان شهرستان کوهدشت واقع شده است. مهمترین رودخانه منطقه که ساختگاه سد موردنظر نیز بر روی این رود واقع شده است. رودخانه سیمره میباشد. مجموعه سنگهای رخنمون شده در گستره مورد مطالعه رسوبی بوده و سن آنها از کرتاسه بالایی تا ائوسن میباشد. با توجه به مطالعات زمینشناسی مهندسی 5 دسته درزه در ساختگاه تشخیص داده شد. آزمایش نفوذپذیری به طریق لوژان و با استفاده از یک منفرد در گمانههای حفر شده در ساختگاه انجام شد. وجه غالب توده سنگ در رده نفوذپذیری کم تا متوسط (لوژان 20-8) قرار دارد. همچنین تزریق آزمایشی در سه ایستگاه در ساختگاه سد صورت گرفت. میزان لوژان و خورند دوغاب سیمان در گمانههایی که به صورت مایل حفر شده است، به مراتب از گمانههای عمودی بیشتر است که نشانگر تأثیر درزه های عمودی ساختگاه است.
واژگان: سد، کوران، بوزان، نفوذپذیری، لوزان، زمینشناسی مهندسی، توده سنگ.

کلید واژه ها: نفوذپذیری تزریقپذیری ساختگاهسد کورانبوزان استانلرستان زمین شناسی مهندسی لرستان