بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی و ژئودینامیکی پی سنگ سد مرزی تنگ حمام شهرستان سرپل ذهاب

   چندیست نتایج مطالعات زمین شناسی مهندسی به عنوان یکی از ارکان اصلی محاسبات در طراحی و اجرای سازه های عمرانی کشور نقش ایفا میکند. برای بنای سد مرزی و مخزنی تنگ حمام در غرب کشور با حجم مخزن بیش از 50 میلیون متر مکعب و ارتفاع 57 متر نیز به انجام چنین بررسیهایی پرداخته شد. این سد از خروج آب از مرز عراق جلوگیری میکند و ذخیره آب جهت آبیاری اراضی دشت قصرشیرین را به عهده دارد. پی سنگ کنگلومرایی ساختگاه در امتداد محور سد به طور کامل سازند بختیاری است که در جناح چپ و بستر رود از لحاظ پارامترهای مقاومتی و طبقه بندی مهندسی سنگ پی به روشهای RMR، GSI در حد متوسط و جناح راست ضعیف است. اما به دلیل وجود زمینه ریزدانه، تقریبا در تکیه گاه چپ و بستر رود و در جناح راست بجز در متراژهای خاص نفوذناپذیر است. از آنجا که کنگلومرا به ندرت شکستگیها را نمایان میسازد، شکل مستقیم رودخانه و چشمههای متعدد در مسیر آن و تغییرات تراز آب زیرزمینی در دو یال مخالف، احتمال گسله بودن رودخانه وجود دارد. با توجه به وجود قسمتهای معدود نفوذپذیر پارامترهای ژئومکانیکی بدست آمده حاکی از قابل اجرا بودن پروژه در گزینه انتخاب شده اند و در طراحی ساده مورد استفاده قرار خواهند گرفت. نیاز به اجرای عملیات تزریق سیمان در تکیه گاه راست و متراژهای خاص در تکیه گاه چپو بستر رود احساس میشود و در طراحی پرده آب بند به مقاطع محاسبه شده توجه خاصی خواهد شد. این تحقیق به عنوان مرجع علمی مورد نیاز طراحان سد و سازه های همراه آن در منطقه و سایر پژوهشگران میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی: پارامترهای ژئومکانیکی، RMR، GSI، کنگلومرا.

کلید واژه ها: ژئوتکنیکی ژئودینامیکی پیسنگ سدتنگحمام سرپلذهاب زمین شناسی مهندسی کرمانشاه