پهنه بندی خطر زمین لغزش در محدوده حوضه آبریز سد بالایی سیاه بیشه

   طرح سد و نیروگاه سیاه بیشه شامل دو سد سنگریزهای با رویه بتنی و به عنوان اولین سد و نیروگاه تلمبه – ذخیرهای ایران در مسیر جاده تهران چالوس و در دامنههای شمالی رشته کوه البرز در حال اجرا میباشد. با توجه به موقعیت ساتگاه طرح و همچنین اهمیت طرح و با توجه به اثر منفی پدیده لغزش بر عمر مفید سدها و پایداری سازههای هیدرولیکی، پهنه بندی خطر زمین لغزش یکی از ملزومات تشخیص داده شد. حوضه آبریز سد بالایی سپاه بیشه در بر گیرنده مصالح سست با شیبهای تند و دارای گسلهای فعال میباشد که با توجه به میزان بارندگی ناحیه مورد مطالعه دارای پتانسیل وقوع انواع ناپایداری شیبها در منطقه مورد بررسی با توجه به شرایط محیطی: جنس سنگها و خاکها، فاصله از گسل، میزان شیب دامنهها، فاصله از محور جاده و پراکندگی آبراههها تشخیص داده شد. لایه های اطلاعاتی پارامترهای موثر در ناپایداری شیبها با استفاده از نقشه ها، داده های موجود و بررسیهای میدانی در محیط GIS تهیه شوند. لایه های اطلاعاتی طبقه بندی و وزن دهی شده و با استفاده از روش کارشناسی تلفیق شدند. نقشه پهنه بندی منطقه قسمتهای مستعرد لغزش را در پنج رده نشان میدهد. نقشه پهنه بندی تهیه شده بر اساس اطلاعات موجود در مرحله فاز یک مطالعاتی میباشد. بررسیهای تکمیلی توسط تیم طراحی پروژه در حال انجام میباشد.

کلید واژه ها: پهنهبندی خطرزمینلغزش سیاهبیشه سازههایهیدرولیکی زمین شناسی مهندسی مازندران